ติดต่อเรา

ผศ.ดร.ทพ.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์
ประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน

นางสาวชุลีพร สุปัญญา
ผู้ประสานงานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
081-768-1226 ; e-mail : tooktiksupunya@gmail.com