หลักสูตร

ทำไมต้องเรา ?

Why choose us ?

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพันธกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตนี้จึงมุ่งผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมกับผลิตทันตแพทย์ที่มีความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของทันตแพทยสภา