หลังปริญญา

หลังปริญญา

มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตเป็นนักวิชาการและทันตแพทย์ที่มีความรู้เชิงลึก
และทักษะการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม
ทั้งในด้านคลินิกและการวิจัย โดยนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาประยุกต์
ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือวิธีการปฏิบัติงานในสาขาวิชาได้อย่างสร้างสรรค์
โดยใช้กระบวนการทางวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิชาชีพ และ สังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

News

กิจกรรม

Events