ต่ำกว่าปริญญาตรี

หลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี

เนื่องจากปัจจุบันได้มีการผลิตทันตแพทย์ขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์เพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อจำนวนทันตแพทย์ ของแต่ละสถาบันการศึกษา กอปรกับสถาบันที่ผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์มีไม่มากนัก จึงทำให้มีความต้องการจำนวน ผู้ช่วยทันตแพทย์เพิ่มขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชน

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้มีนโยบายที่จะผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ เพื่อรองรับการทำงานของทันตแพทย์ให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัคร 1 มี.ค. – 31 มี.ค. 2566 (ปิดรับสมัคร)

กรุณาเตรียมไฟล์รูปภาพเอกสารต่างๆ ให้พร้อม สำหรับสมัครสอบออนไลน์ ดังนี้

  1. รูปภาพสำหรับติดใบสมัครสอบ ขนาด 1 นิ้ว
  2. หลักฐานการชำระเงิน (ต้องทำการชำระเงินสมัครออนไลน์ก่อน)

คลิก ชำระเงินสมัครสอบออนไลน์ (ปิดรับสมัคร) ค่าสมัครสอบ 150 บาท ผ่านระบบ Mobile Banking พร้อมบันทึกหลักฐานการชำระเงิน

คลิก สมัครสอบออนไลน์ (ปิดรับสมัคร) (หากกรณีให้บุคคลอื่นทีไม่ใช่ผู้สมัคร โอนจ่ายเงิน ให้ระบุชื่อผู้โอนพร้อมเลขบัตรประชาชนด้วย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566 ประกาศ ณ วันที่ 5 เม.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566 ประกาศ ณ วันที่ 21 เม.ย. 2566

ติดต่อสอบถาม
งานการศึกษา 0885653454, 0815928219 E-mail:mchaya@kku.ac.th
หรือทาง Facebook โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น