หน่วยสื่อสารองค์กร

นางหญิง โพธิสุวรรณ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยสื่อสารองค์กร

นายสาธิต มั่งคั่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

นางนัยนา สิมเสน
พนักงานผลิตทดลอง

ผลงานหน่วยสื่อสารองค์กร

News

รายการฟันดีมีสุข
คุยสนุกกับหมอฟัน

วารสาร
ทันตกาลพฤกษ์

หนังสือนิทานสุขภาพ
ช่องปาก

บทความก้าวทันโลก
กับโรงพยาบาลทันตกรรม

ข่าวภาคภาษาอังกฤษ
คณะทันตแพทยศาสตร์

ความรู้ทั่วไป

First Love First Toot

วีซีดี นิทานสุขภาพช่องปาก

บุคลากรทันตะ..เจ๋ง คว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ทันตะเจ๋ง..คว้ารางวัลประกวดกระทง

นิทานสุขภาพช่องปาก คว้ารองชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมระดับชาติ

ทันตะ ร่วมงานมหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU HAPPY HEALTHY DAY 2019

ทันตะร่วมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์