โรงพยาบาลทันตกรรม

ทำไมต้องเรา ?

Why choose us ?

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนการเรียนการสอน ที่กำหนดให้นักศึกษาทันตแพทย์ปริญญาตรีและหลังปริญญา ได้ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ตั้งแต่ตรวจวินิจฉัย วางแผน จนถึงการให้การรักษา ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงการรักษาผู้ป่วยในงานทันตกรรมบูรณะ ทันตกรรมประดิษฐ์ ปริทันตวิทยา และทันตกรรมบดเคี้ยวในลักษณะผสมผสานในผู้ป่วยคนเดียวกัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

News

กิจกรรม

Events

ยังไม่มีกิจกรรมเร็วๆนี้

สายตรงผู้อำนวยการ

Message to the Director


อ.ดร.ทพ.
ธีรพันธ์ุ สอสกุล
รองคณบดี
ฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม