ผู้ป่วยใหม่

ผู้ป่วยใหม่ คือ ผู้ป่วยที่ยังไม่เคยลงทะเบียนแฟ้มประวัติผู้ป่วยของคณะทันตแพทยศาสตร์ มข.

ขั้นตอนการขอรับบริการสำหรับผู้ป่วยใหม่

ณ ห้องเวชระเบียน (ชั้น 1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.

  1. เตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน ดังนี้
  2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการอื่นๆ ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัว 13 หลัก
  3. สำหรับผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ ใช้สูติบัตร ทะเบียนบ้าน
  4. สำหรับชาวต่างชาติ ใช้หนังสือเดินทาง (passport) หรือเอกสารอื่นๆ ที่มีเลขประจำตัวทางราชการ ออกให้
  5. ผู้ป่วยกรอกข้อมูล “แบบกรอกข้อความทำบัตรใหม่” พร้อมแนบเอกสารที่เตรียมมา
  6. กดรับบัตรคิว รอยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่เวชระเบียน
  7. เจ้าหน้าที่เวชระเบียนตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลผู้ป่วยสู่ระบบลงทะเบียน
  8. ผู้ป่วยรับบัตรประจำตัว และแฟ้มประวัติผู้ป่วย ติดต่อรับการตรวจ และ/หรือ รักษาเบื้องต้น ณ คลินิกทันต กรรมบำบัดฉุกเฉิน (คลินิกที่ 8) ตึกเก่าโรงพยาบาลทันตกรรม มข.
  9. ผู้ป่วยชำระเงินค่าบริการ แผนกการเงินภายหลังการรักษาเสร็จสิ้น
  10. ผู้ป่วยกลับบ้านได้ กรณีมีเข้าคิวนัดหมายกับคลินิกเฉพาะทางอื่นๆ ผู้ป่วยต้องเข้าคิว และรอรับบัตรนัดหมาย ผู้ป่วยของคลินิกนั้นๆ เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อถึงวันเวลาตามนัดหมาย