ผู้ป่วยเก่า

ผู้ป่วยเก่า คือ ผู้ป่วยที่เคยลงทะเบียนแฟ้มประวัติผู้ป่วยของคณะทันตแพทยศาสตร์ มข. หากผู้ป่วยขาดการติดต่อกับทางคณะฯ มากกว่า 10 ปี ถือว่าเป็นผู้ป่วยใหม่ เนื่องจากแฟ้มประวัติจะถูกทำลาย ทุก 10 ปี

สำหรับผู้ป่วยเก่า “มี” นัดหมาย

ณ คลินิกที่ผู้ป่วยได้รับนัดหมายไว้

 1. เตรียมเอกสารสำหรับการรับบริการ ดังนี้
 2. บัตรประจำตัวผู้ป่วย หรือ
 3. บัตรนัดหมายผู้ป่วยที่ทางคลินิกออกให้
 4. ผู้ป่วยยื่นบัตรประจำตัว ณ คลินิกที่ทำการนัดหมายไว้ เพื่อรอรับการตรวจรักษาต่อ
 5. ผู้ป่วยชำระเงินค่าบริการ แผนกการเงินภายหลังการรักษาเสร็จสิ้น
 6. ผู้ป่วยกลับบ้านได้ กรณีมีเข้าคิวนัดหมายกับคลินิกเดิม หรือถูกส่งต่อเพื่อรักษาในคลินิกเฉพาะทางอื่นๆ ผู้ป่วยต้องรอรับบัตรนัดหมายผู้ป่วยของคลินิกนั้นๆ เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อถึงวันเวลาตามนัดหมาย

สำหรับผู้ป่วยเก่า “ไม่มี” นัดหมาย

ณ ห้องเวชระเบียน (ชั้น 1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.

 1. เตรียมเอกสารสำหรับการรับบริการ ดังนี้
 2. บัตรประจำตัวผู้ป่วย
 3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการอื่นๆ ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัว 13 หลัก
 4. สำหรับผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ ใช้สูติบัตร ทะเบียนบ้าน
 5. สำหรับชาวต่างชาติ ใช้หนังสือเดินทาง (passport) หรือเอกสารอื่นๆ ที่มีเลขประจำตัวทางราชการ
 6. กดรับบัตรคิว รอยื่นบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่เวชระเบียน
 7. ผู้ป่วยยื่นบัตรประจำตัว ณ เวชระเบียน
 8. เจ้าหน้าที่เวชระเบียนค้นหา และตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยในระบบ
 9. ผู้ป่วยรับแฟ้มประวัติผู้ป่วย ติดต่อรับการตรวจ และ/หรือ รักษาเบื้องต้น ณ คลินิกทันตกรรมบำบัดฉุกเฉิน (คลินิกที่ 8) ตึกเก่าโรงพยาบาลทันตกรรม มข.