ประวัติโรงพยาบาล

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เริ่มก่อตั้ง “โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม” ขึ้น ใน พ.ศ. 2540 และในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2547 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้จัดตั้ง “โรงพยาบาลทันตกรรม” ปัจจุบันโรงพยาบาลทันตกรรม มีทันตแพทย์ทั้งสิ้น 17 ท่าน โดยมี อ.ดร.ทพ.ธีรพันธุ์ สอสกุล เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

ความก้าวหน้า-ความภาคภูมิใจ

  1. โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน้าที่หลักในการให้บริการทางการแพทย์ทางด้านทันตกรรมแก่ผู้ป่วยในและนอกเวลาราชการทั้งในจังหวัดขอนแก่น และผู้ป่วยส่งต่อเฉพาะด้านจากจังหวัดใกล้เคียงตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังให้บริการแก่ผู้ป่วยทางทันตกรรมที่มีปัญหาโรคทางระบบที่ซับซ้อน เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ส่วนในพื้นที่ที่ห่างไกล ทางโรงพยาบาลยังมีการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานเพื่อให้บริการรักษาทางด้านทันตกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนผู้ขาดแคลนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการบำบัดรักษาทางทันตกรรมแก่นักเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เช่น โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม โรงเรียนบ้านโนนม่วง ร่วมกับแขนงวิชาทันตกรรมชุมชน
  2. โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนการเรียนการสอน ที่กำหนดให้นักศึกษาทันตแพทย์ปริญญาตรีและหลังปริญญาได้ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ตั้งแต่ตรวจวินิจฉัย วางแผน จนถึงการให้การรักษาตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงการรักษาผู้ป่วยในงานทันตกรรมบูรณะ ทันตกรรมประดิษฐ์ ปริทันตวิทยา และทันตกรรมบดเคี้ยว ในลักษณะผสมผสานในผู้ป่วยคนเดียวกัน