ผลงานวิจัย/ผลงานคู่มือของบุคลากรสายสนับสนุน

1. ปริมาณและค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ วิทยาศาสตร์และการแพทย์และวัสดุสำนักงาน และอื่นๆ ประจำปี 2560 – 2561
ผลงานโดย มงคล คำสวาท หน่วยพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Tel. 0872275483   E-mail:kmong@kku.ac.th

2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัสดุทันตกรรมของคลินิกทันตกรรมรวม 2 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงานโดย นางอุ่นใจ เกตุสิว โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการแก๊สเพื่อการรักษาผู้ป่วยเด็ก
ผลงานโดย นางวรรณา ไตรพินิจกุล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. การสำรวจสถานภาพความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา
และห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา

ผลงานโดย นางปรดา เพชรสุก นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

5. ผลงานเชิงวิเคราะห์ การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก
ผลงานโดย นางลัดดาวัลย์ โยหลา นักวิชาการวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

6. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบดูดน้ำลายคลินิกบัณฑิตศึกษา
ผลงานโดย นายสุกิจ โสดากุล พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงาน

7. คู่มือปฏิบัติงานซ่อมยูนิตทันตกรรม Sirona รุ่น C8+
ผลงานโดย นายสุกิจ โสดากุล พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงาน

8.รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 คณะทันตแพทยศาสตร์
ผลงานโดย นายปริญญา รสร่าง นักวิชาการแผนและสารสนเทศปฏิบัติการ

9.คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผลงานโดย นายปริญญา รสร่าง นักวิชาการแผนและสารสนเทศปฏิบัติการ

10.คู่มือปฏิบัติงานการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศคณะทันตแพทยศาสตร์
ผลงานโดย นางสาวชุติกาญจน์ พลซักซ้าย นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

11.ผลงานเชิงวิเคราะห์ ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาชาวต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการให้บริการของคณะทันตแพทยศาสตร์
ผลงานโดย นางสาวชุติกาญจน์ พลซักซ้าย นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

12.การวิเคราะห์การบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางทันตกรรม หน่วยงานจ่ายกลาง โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงานโดย นางยุคนธร แทนวิสุทธิ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ชำนาญงาน

13.คู่มือการบริหารจัดการเครื่องมือทางทันตกรรม หน่วยจ่ายกลาง
ผลงานโดย นางยุคนธร แทนวิสุทธิ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ชำนาญงาน

14.คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำเว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงานโดย นายสิริพงศ์ ทับบุญ นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

15.รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงานโดย นายสิริพงศ์ ทับบุญ นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

18. คู่มือออกแบบรอยยิ้มทางทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
ผลงานโดย ทพ. กฤษณ์ลีลาเทพินทร์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

17. คู่มือการใช้งานระบบคิวอัตโนมัติ
ผลงานโดย ทพ. กฤษณ์ลีลาเทพินทร์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

16. รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง วิเคราะห์การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคิวอัตโนมัติ
ผลงานโดย ทพ. กฤษณ์ลีลาเทพินทร์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

17. คู่มือการปฏิบัติงาน การให้บริการตรวจวินิจ ฉัยชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาช่องปาก
ผลงานโดย นางลัดดาวัลย์ โยหลา นักวิชาการวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ