เผยแพร่ เอกสารผลงาน

1. ปริมาณและค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ วิทยาศาสตร์และการแพทย์และวัสดุสำนักงาน และอื่นๆ ประจำปี 2560 – 2561
ผลงานโดย มงคล คำสวาท หน่วยพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Tel. 0872275483   E-mail:kmong@kku.ac.th

2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัสดุทันตกรรมของคลินิกทันตกรรมรวม 2 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงานโดย นางอุ่นใจ เกตุสิว โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการแก๊สเพื่อการรักษาผู้ป่วยเด็ก
ผลงานโดย นางวรรณา ไตรพินิจกุล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. การสำรวจสถานภาพความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา
และห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา

ผลงานโดย นางปรดา เพชรสุก นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

5. การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก
ผลงานโดย นางลัดดาวัลย์ โยหลา นักวิชาการวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

6. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบดูดน้ำลายคลินิกบัณฑิตศึกษา
ผลงานโดย นายสุกิจ โสดากุล พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงาน

7. คู่มือปฏิบัติงานซ่อมยูนิตทันตกรรม Sirona รุ่น C8+
ผลงานโดย นายสุกิจ โสดากุล พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงาน

8.รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 คณะทันตแพทยศาสตร์
ผลงานโดย นายปริญญา รสร่าง นักวิชาการแผนและสารสนเทศปฏิบัติการ

9.คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผลงานโดย นายปริญญา รสร่าง นักวิชาการแผนและสารสนเทศปฏิบัติการ

10.คู่มือปฏิบัติงานการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศคณะทันตแพทยศาสตร์
ผลงานโดย นางสาวชุติกาญจน์ พลซักซ้าย นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

11.ผลงานเชิงวิเคราะห์ ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาชาวต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการให้บริการของคณะทันตแพทยศาสตร์
ผลงานโดย นางสาวชุติกาญจน์ พลซักซ้าย นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

12.การวิเคราะห์การบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางทันตกรรม หน่วยงานจ่ายกลาง โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงานโดย นางยุคนธร แทนวิสุทธิ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ชำนาญงาน

13.คู่มือการบริหารจัดการเครื่องมือทางทันตกรรม หน่วยจ่ายกลาง
ผลงานโดย นางยุคนธร แทนวิสุทธิ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ชำนาญงาน

14.คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำเว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงานโดย นายสิริพงศ์ ทับบุญ นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

15.รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงานโดย นายสิริพงศ์ ทับบุญ นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ