หน่วยคลินิกการเรียนการสอน

นางพัชรินทร์ จันทิมา
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วย
คลินิกการเรียนการสอน

นางสาวพิมพิลาไล ภูอินทา
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วย
คลินิกการเรียนการสอน

นางญาณิน เครือแวงมล
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
หัวหน้าแผนกคลินิก
ทันตกรรมจัดฟัน

นางวรรณา ไตรพินิจกุล
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
หัวหน้าแผนกคลินิก
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

นางบุญญาพร ทองดี
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
หัวหน้าแผนกคลินิก
ทันตกรรมรวม1-2

นางมณีรัตน์ จันทร์เชิด
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
หัวหน้าแผนกคลินิก
ทันตกรรมบูรณะ

นางสาวพิมพิลาไล ภูอินทา
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
หัวหน้าแผนกคลินิก
ทันตกรรมผู้ป่วยนอก

นางสาวกาญจนา รุ่งเทิน
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
รักษาการหัวหน้าแผนกคลินิกทันตรังสี

นางละไม ศิริรัมย์
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
หัวหน้าแผนกคลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากฯ

นางสาวมณีรัตน์ พลคำแก้ว
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
หัวหน้าแผนกคลินิก
ปริทันตวิทยา

นางพัชรินทร์ จันทิมา
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
หัวหน้าแผนกคลินิก
ทันตกรรมประดิษฐ์

นางษมาภรณ์ นาใจดี
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
หัวหน้าแผนกคลินิก
​หัวหน้าแผนกคลินิกบำบัดความเจ็บปวดที่ใบหน้า
และช่องปาก,คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก