คลินิกบำบัดความเจ็บปวดที่ใบหน้าและช่องปาก,คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก

นางษมาภรณ์ นาใจดี
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
หัวหน้าแผนกคลินิก

นางสาวจรรยารัตน์ ศรีประวัติ
นักกายภาพบำบัด

นางชนาธิป อันตรี
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นางสาวลลิตตา ธรโชติหิรัญ
ผู้ช่วยทันตแพทย์