สายตรงคณบดี

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร้องเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email : waranuch@kku.ac.th