การป้องกันและระงับอัคคีภัย


30 สค 2566 อัคคีภัย

มีกิจกรรมดีๆ มาบอกกันค่ะ…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจทุกท่าน
**เข้าร่วมการอบรม…**

การป้องกันและระงับอัคคีภัย….”อัคคีภัย”….

📌 วิทยากรโดย..คุณมรกต สุบิน
ผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ
📌 ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น