สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

บุคลากร


หลักสูตร


ข่าวประชาสัมพันธ์


ผลงานวิจัยและวิชาการ


ติดต่อสาขาวิชา


สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เคยเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาพยาธิศัลยวิทยาช่องปาก ซึ่งรับผิดชอบสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สาขาพยาธิวิทยาช่องปาก สาขาตรวจพิเคราะห์ สาขาทันตรังสีวิทยา และสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก จำนวนเนื้อหาวิชาและจำนวนหน่วยกิต จัดเตรียมไว้สำหรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรม ต่อมาใน พ.ศ. 2526 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จึงมีการขยายเนื้อหาวิชาและจำนวนหน่วยกิต แต่ยังใช้ชื่อภาควิชาเป็นภาควิชาพยาธิศัลยวิทยาช่องปากเช่นเดิม ใน พ.ศ. 2527 – 2532 ได้มีโครงการจัดตั้งภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก และได้แยกออกจากสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก และใน พ.ศ. 2533 ได้มีการก่อตั้งสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เพื่อจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ซึ่งเป็นสาขาหลักทางทันตแพทยศาสตร์แบบสากล ปัจจุบันสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มีอาจารย์ทั้งสิ้น 12 ท่าน โดยมี ผศ.ทพ.ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์ เป็นหัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ความก้าวหน้า-ความภาคภูมิใจ

 1. ก่อตั้งหลักสูตรหลังปริญญา 2 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาและผลิตทันตแพทย์เป็นผู้ชำนาญการในสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 2. ให้บริการตรวจวางแผน และรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่เตรียมผ่าตัดหัวใจ จากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตะวันฉาย ในการให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ ยังให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก และผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่กระดูกขากรรไกรและใบหน้าร่วมกับโรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 3. ก่อตั้งกลุ่มวิจัยเลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์ (LDRG: Laser in Dentistry Research Group) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาด้านการเรียนการสอน และการรักษาผู้ป่วยด้วยเลเซอร์ชนิดต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรม-ตำรา

 1. การฉีดยาชาเฉพาะที่ทางทันตกรรมและการถอนฟัน (Local anesthesia and exodontia)
  ผู้แต่ง : รศ.ดร.ทพญ.ศจี สัตยุตม์
 2. เลเซอร์วิทยาทางศัลยศาสตร์ช่องปากและทันตแพทยศาสตร์ (Lasers in Oral Surgery and Dentistry)
  ผู้แต่ง : รศ.ดร.ทพญ.ศจี สัตยุตม์
 3. ตำราเลเซอร์วิทยาทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล (Lasers in Oral and Maxillofacial Surgery)
  ผู้แต่ง : รศ.ดร.ทพญ.ศจี สัตยุตม์