สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

บุคลากร


หลักสูตร


ข่าวประชาสัมพันธ์


ผลงานวิจัยและวิชาการ


ติดต่อสาขาวิชา


สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นพร้อมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 มีหน้าที่หลักในจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในองค์ความรู้เกี่ยวกับงานทันตกรรมประดิษฐ์ อันได้แก่ การทำฟันเทียมประเภทต่างๆ และทันตวัสดุศาสตร์เป็นต้น ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในอดีตสาขาวิชาได้มีการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โดยเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2545 ต่อมาได้เปิดสอนหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ปัจจุบันสาขาวิชาเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Master of Science Program in Prosthodontic (International Program) และหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ซึ่งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนทั้งสองหลักสูตรได้พร้อมกัน นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจำสาขาวิชายังให้การบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ โดยบริการงานทันตกรรมประดิษฐ์ที่มีความซับซ้อน เช่น ให้การรักษาผู้ป่วยที่มีความพิการในส่วนใบหน้าและขากรรไกร รวมถึงผู้ป่วยที่มีความต้องการรักษาด้วยการฝังรากเทียมเพื่อรองรับการใส่ฟันเทียมชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกคณะ ปัจจุบันสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มีอาจารย์ทั้งสิ้น 16 ท่าน โดยมี ผศ.ทพ.วัชรินทร์ หอวิจิตร เป็นหัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ความก้าวหน้า-ความภาคภูมิใจ

  1. ก่อตั้งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Master of Science Program in Prosthodontic (International Program) และหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ซึ่งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนทั้งสองหลักสูตรได้พร้อมกัน
  2. จัดตั้งหน่วยฟื้นฟูใบหน้าและขากรรไกร แห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรักษาคนไข้ด้านประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร เช่น หูเทียม ตาเทียม เป็นต้น

นวัตกรรม-ตำรา

  1. ฟันเทียมทั้งปาก 1 (Complete Denture I) ผู้แต่ง : รศ.ทพ.ดนัย ยอดสุวรรณ
  2. ฟันเทียมทั้งปาก 2 (Complete Denture II) ผู้แต่ง : รศ.ทพ.ดนัย ยอดสุวรรณ
  3. ทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน (Fundamental of Implant Dentistry) ผู้แต่ง : ผศ.ดร.ทพญ.ดาราพร แซ่ลี้
  4. การรักษางานทันตกรรมประดิษฐ์ชนิดติดแน่น สำหรับผู้ป่วยโรคปริทันต์ ผู้แต่ง : ผศ.ทพญ.พิศเพลิน ชนาเทพาพร