ฝ่ายยุทธศาสตร์

ผศ.ดร.ทพญ.
รัชฎา ฉายจิต
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

ผศ.ดร.ทพ.
ศุภวิชญ์ หมอกมืด
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

นางยุวดี อุปนันท์
นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานยุทธศาสตร์