สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ช่องปาก

สาขาซีวเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมือวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2278/2561 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน และเน้นการ บูรณาการด้านการสอน วิจัย และบริการวิชาการ โดยแนวคิดหลักของสาขาวิชาฯ คือ “การบูรณาการวิทยาศาสตร์ซ่องปากกับสุขภาพ”

แขนงวิชาชีววิทยาช่องปาก


แขนงวิชาปริทันตวิทยา


แขนงวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก