รางวัลและเกียรติยศ

รางวัลและเกียรติยศ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ ให้บริการวิชาการและวิชาชีพทันตกรรมแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ สืบสานประเพณี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเพื่อให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข

รางวัลระดับชาติและนานาชาติ

นวัตกรรม

คณะ

คณาจารย์

นักศึกษา

บุคลากร

ศิษย์เก่า

yingpo

6 ม.ค. 2566

yingpo

10 ต.ค. 2565

yingpo

10 ต.ค. 2565

ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

ทันตแพทย์ดีเด่น