ฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

อ.ดร.ทพ.
ธีรพันธ์ุ สอสกุล
รองคณบดี
ฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

รศ.ทพญ.
วราภรณ์ สุวรรณรงค์
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

ผศ.ทพญ.
ปุณยาพร ธัญญะคุปต์
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

นางสาวพรพัชรนันท์ วงศ์อินทร์อยู่
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้างานอำนวยการ
โรงพยาบาลทันตกรรม

ทพ.
กฤษณ์ ลีลาเทพินทร์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
หัวหน้างานคลินิกทันตกรรม

นางสาวมลฤดี ยวงวิภักดิ์
พยาบาลปฏิบัติการ
หัวหน้างานผู้ป่วยและสนับสนุนการบริการโรงพยาบาลทันตกรรม

แบ่งการบริหารงานดังนี้