ฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

ผศ.ทพญ.
ภัทรมน รัตนาพันธุ์
รองคณบดี
ฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

ผศ.ดร.ทพญ.
อุทัยวรรณ
อารยะตระกูลลิขิต
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

นางสาวกนกวรรณ
วงศ์อินทร์อยู่
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
หัวหน้างานอำนวยการ
โรงพยาบาลทันตกรรม

นางสาวชุลีพร สุปัญญา
พยาบาลชำนาญการ
หัวหน้างานผู้ป่วยในและ
สนับสนุนการบริการ

ทพ.
กฤษณ์ ลีลาเทพินทร์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
หัวหน้างานคลินิกทันตกรรม

แบ่งการบริหารงานดังนี้