ฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

อ.ดร.ทพ.
ธีรพันธ์ุ สอสกุล
รองคณบดี
ฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

รศ.ทพญ.
วราภรณ์ สุวรรณรงค์
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

นางสาวพรพัชรนันท์ วงศ์อินทร์อยู่
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้างานอำนวยการ
โรงพยาบาลทันตกรรม

ทพ.
กฤษณ์ ลีลาเทพินทร์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
หัวหน้างานคลินิกทันตกรรม

นางสาวมลฤดี ยวงวิภักดิ์
พยาบาลปฏิบัติการ
หัวหน้างานผู้ป่วยและสนับสนุนการบริการโรงพยาบาลทันตกรรม

แบ่งการบริหารงานดังนี้