ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.ทพ.
ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.ทพญ.
สุพรรณิการ์ เรืองศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

นางกิติพร ไชโยกุล
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิจัย บัณฑิต
ศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

นางขวัญทิมา อัจฉริยาการุณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยบัณฑิตศึกษา
และการศึกษาต่อเนื่อง