ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.ทพ.
ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.ทพญ.
สุพรรณิการ์ เรืองศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

นางกิติพร ไชโยกุล
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิจัย บัณฑิต
ศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

นายสำราญ สุภารี
พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน
หัวหน้าหน่วย
ห้องปฏิบัติการวิจัย

นางขวัญทิมา อัจฉริยาการุณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยบัณฑิตศึกษา
และการศึกษาต่อเนื่อง