ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.ทพ.
ศุภวิชญ์ หมอกมืด
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

อ.ดร.ทพ.
พงศภัค ว่องรัตน์วานิช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

นางขวัญทิมา อัจฉริยาการุณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานวิจัย บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์