ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

รศ.ดร.ทพ.
ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.ทพญ.
สุพรรณิการ์ เรืองศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

นางขวัญทิมา อัจฉริยาการุณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานวิจัย บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์