ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.
ทพญ.จันทร์ธิดา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

อ.ดร.ทพ.
พงศภัค ว่องรัตน์วานิช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

นางขวัญทิมา อัจฉริยาการุณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานวิจัย บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์