ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายที่มุ่งเน้นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้นการใช้งานจริง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะและเจตคติทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คงไว้ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการให้บริการประชาชนที่เข้ารับการรักษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

News