ทันตะจัดอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรม “ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในการทำงาน” ภายใต้โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นางสาวชุติกาญจน์ พลซักซ้าย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ นางสาววรินทิพญ์ ศรีสุพัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และMiss Maria Margarita Domingo Duterte นักศึกษาทันตแพทย์ระดับปริญญาโท จากประเทศฟิลิปปินส์ ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญและมีบทบาทต่อการสื่อสารเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งใช้กันแพร่หลายทั้งในชีวิตประจำวันและในการทำงาน เนื่องจากปัจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร์เปิดรับนักศึกษาชาวต่างชาติและต้องให้บริการแก่ผู้ป่วยชาวต่างชาติ เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับจากการสำรวจข้อมูลด้านขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนคณะทันตแพทศาสตร์ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษและมีความต้องการจะพัฒนาศักยภาพตนเองด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับนักศึกษาหรือผู้มารับบริการที่เป็นชาวต่างชาติได้ และส่งเสริมให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดอบรมในครั้งนี้ โดยจะเน้นในเรื่องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ การต้อนรับ/พูดคุยทักทาย/การนัดหมาย สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับนักศึกษาหรือผู้รับบริการชาวต่างชาติได้ เพื่อสนับสนุนทำงานของบุคลากรให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์, วันศุกร์ วันที่ 9,12,16,19,23,30 กรกฎาคม 2564 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนกองบริหารงานคณะ/ผู้สนใจ ณ ห้องประชุมอิศระ ยุกตะนันทน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในวันพุธ คือ วันที่ 7,14,21, กรกฎาคม และ 4 สิงหาคม 2564 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลทันตกรรม/ผู้สนใจ ณ ห้องประชุมย่อย 3 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมภาษาอังกฤษในครั้งนี้ เป็นการอบรมเบื้องต้นเพื่อขยายศักยภาพให้แก่บุคลากรให้พัฒนาไปสู่ความเป็นสากลต่อไปในอนาคต