ทันตะจัดอบรม “การป้องกันและระงับอัคคีภัย”

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม “การป้องกันและระงับอัคคีภัย” วิทยากรพิเศษโดย นายธนเสฐฎ์ กิตติศักดิ์โภคิน และนายกฤษฎา ก้อนแก้ว จากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยในระดับเบื้องต้นได้ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom meeting) โดยมีบุคลากรคณะเข้าร่วมการอบรมกว่า 200 คน
ผศ.ทพญ.อาภาภรณ์ ภาษาสุข ประธานเปิดงาน กล่าวว่า “การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนป้องกัน การเตรียมความพร้อม และระงับอัคคีภัย ปัญหาด้านอัคคีภัยแม้จะเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแต่ละครั้ง จะนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ ได้อย่างมากมาย ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของหน่วยงานตนเองได้ อีกทั้งตระหนักในเรื่องนี้มากขึ้น พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมต่อไปในอนาคต”