สำหรับชำระค่าบริการต่างๆ คณะทันตแพทยศาสตร์

ขั้นตอนการชำระค่าบริการ
1. กรอกข้อมูล
2. คลิก Generate QR Code
3. Capture หน้าจอที่มี QR Code
4. เปิด App Internet Mobile Banking, Scan QR Code เพื่อทำการชำระเงิน

5. เจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปยังหน่วยงานของท่านต่อไป

(65CAR_) ชำระค่าที่จอดรถยนต์ (Close )

(07E) ชำระค่าบำรุงการศึกษานักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ (Open Online)

(06E) ชำระค่าสมัครสอบนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ (Close)

(63R) ชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (กำหนดชำระภายในวันที่ 21-28 ก.พ. 2565) (Open Online)

ประกาศกำหนดชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์

(64R) ชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (กำหนดชำระภายในวันที่ 1-16 เม.ย. 2565) (Open Online)

ประกาศกำหนดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์

(642R) ชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (กำหนดชำระภายในวันที่ 23-31 พ.ค. 2565) (Open Online)

(DLIB) ชำระค่าบริการยืมหนังสือ-ตำรา เกินกำหนดเวลา (Close)