คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกจากกองทุน กสศ.

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้เข้าร่วมโครงการ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี ที่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา

โครงการ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” มีลักษณะเป็นทุนให้เปล่าที่สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน จากครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 20 ล่างของประเทศ มีโอกาสศึกษาต่อสายอาชีพในสาขาซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีลักษณะการสนับสนุนคือ
1. ทุนการศึกษาแก่นักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกโดยสถาบันการศึกษา ซึ่งจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. ทุนพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพ ตลอดจนการส่งเสริมโอกาสการทำงานของผู้รับทุน
3. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสถาบันการศึกษาและผู้รับทุน การสนับสนุนเชิงวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการทำงานระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการกสศ. เป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กองทุน และมีการบริหารงานที่เป็นอิสระ

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี กล่าวว่า “เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่คณะ ได้รับการคัดเลือกจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้เข้าร่วมโครงการ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร ๑ ปี ที่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช รองคณบดีฝ่ายการศึกษา หัวหน้าโครงการ ผศ.ทพ.เถลิงศักดิ์ สมัครสมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ ผศ.ทพญ.กุลวรา ธาริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คุณจิรภา วรรณคำ หัวหน้างานการศึกษา คุณชญากานต์ มอญขาม หัวหน้างานโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ ที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันผลักดันด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณ พญ.ทานทิพย์ ธำรงวรางกูร จากมูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตดี ที่มีส่วนในการแนะนำให้รู้จักโครงการนี้”

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ด้านล่างนี้
หลักสูตรโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์
โครงการ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง”