ทันตแพทย์ มข. เจ๋ง…คว้ารางวัลสู่ความเป็นเลิศ TQC Plus : People ประจำปี 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านบุคลากร (TQC Plus : People) ประจำปี 2564 ซึ่งมีการแถลงข่าวการมอบรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

          รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ กล่าวว่า “คณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะทันตแพทย์ แห่งที่ 4 ของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมาย “การเป็นโรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน” ซึ่งการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทั้งวิกฤติโควิด-19 ทั้งวิกฤติอุดมศึกษา รวมทั้งความท้าทายของการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการพึ่งพาตนเอง เกณฑ์รางวัลคุณภาพมีส่วนสำคัญในการนำองค์กรให้ประสบความสำเร็จ โดยทำให้มีแนวทางการทำงานที่เป็นระบบ ทำให้ได้ทบทวนบริบทขององค์กร เพื่อหาโอกาสในการบริหารสู่ความสำเร็จ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้นำความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน เพื่อนำมากำหนดเป้าหมาย ทำให้เกิดมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีการสื่อสารถ่ายทอด เพื่อให้ทุกคนเห็นถึงเป้าหมาย วิธีการทำงาน และมีความเข้าใจที่ตรงกันทั้งองค์กร

คณะทันตแพทยศาสตร์ เห็นความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล เพราะว่าปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร คือ “คนในองค์กร” ดังนั้นการวางแผนทรัพยากรบุคคล เพื่อให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การสร้างความเข้าใจ และมองเห็นเป้าหมายขององค์กรร่วมกันทำให้บุคลากรทุกคนรู้จักหน้าที่และบทบาทของตนเอง เกิดการบูรณาการ การทำงานร่วมกันซึ่งก่อให้เกิดพลังของการทำงานเป็นทีม รู้จักคุณค่าของตนเองและคุณค่าของกันและกัน เกิดความภาคภูมิใจที่ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร โดยหนึ่งในวิสัยทัศน์คณะคือ การสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับบุคลากรทุกคน เพื่อให้เป็น Best place to work

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความตระหนักถึงปณิธานของการก่อตั้งคณะ ก็คือ การสร้างประโยชน์ต่อสังคม เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ช่วยให้วางแผนกลยุทธ์ และกระบวนการทำงานให้มีระบบและมีประสิทธิผล เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่นอกจากจะมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาชีพแล้ว ยังมีจิตใจพร้อมที่จะรับใช้สังคม โดยคณะฯมุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะช่องปากและฟันของประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย และมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความเข้มแข็ง และความผาสุกให้กับสังคม

จากก้าวต่อก้าว ปีต่อปี ที่คณะฯก้าวเดินมา โดยนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร ทำให้ได้เกิดการทบทวน และวิเคราะห์ตนเองทำให้เห็นว่า เรายังไม่เก่งในทุกด้าน เรายังมีช่องว่างในการพัฒนาอยู่มาก แต่ก็มีหมุดหมายที่ทำให้รู้ว่าวันนี้เราเก่งกว่าเมื่อวาน และเราก็รู้ว่าเพื่อให้เก่งขึ้น เราจะมีแนวทางการพัฒนาตนเองอย่างไร เพื่อจะได้ไปให้ถึงปลายทางสู่ความสำเร็จที่เราตั้งไว้ คือการเป็นโรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน”

          รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีกล่าวปิดท้ายถึงความสำเร็จจนได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า “ความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มี “ครูและกัลยาณมิตร” ที่คอยเกื้อหนุน ผลักดัน ชักนำ ให้ความร่วมมือ และคำแนะนำปรึกษา ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และการเติบโตของเรา ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านอธิการบดีและผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน ขอขอบคุณคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจประเมินที่ให้โอกาส ให้กำลังใจ ให้รางวัล เพื่อที่เราจะมุ่งมั่นในการพัฒนาต่อไป และสุดท้ายขอขอบคุณทีมคณะทันตแพทย์ มข. ทุกๆ คนที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน เพื่อที่จะส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับสังคม”

          “รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการขององค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กรต่างๆ ที่สนใจเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล โดยกระบวนการประเมินรางวัลสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติอ้างอิงจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่วโลกนำไปประยุกต์ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เป็นต้น โดยมีการพิจารณาตัดสินตามเกณฑ์ 7 หมวด ได้แก่ การนำองค์กร, กลยุทธ์, ลูกค้า, การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้, บุคลากร, การปฏิบัติการ และผลลัพธ์

นับเป็นความภาคภูมิของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และจะมีการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพไปต่อยอดในการวิเคราะห์ และหาวิธีการร่วมกันในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าและประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ดูภาพเพิ่มเติม