ปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ เตรียมพร้อมเป็นทันตแพทย์รับใช้สังคม

214 ครั้ง

ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4-6 เพื่อเตรียมความพร้อมของการเป็นทันตแพทย์ที่ดีที่สุดรับใช้สังคม โดยมีการกำหนการสอบก่อนขึ้นปฏิบัติงานคลินิกอีกด้วย โดยปฐมนิเทศและการสอบดังกล่าวจะดำเนินการระหว่าง วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยการอบรมดังกล่าว มีการบรรยายให้นักศึกษาทันตแพทย์ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติก่อนลงรักษาทางทันตกรรมกับคนไข้จริง อาทิ ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ รายวิชาคลินิกและตารางปฏิบัติงานคลินิก ระบบการปฏิบัติงานในคลินิก ระเบียบการแต่งกาย ระเบียบการเบิกเครื่องมือ ระบบงานเวชระเบียน ระเบียบการเก็บค่ารักษาพยาบาล หลังจากนั้นมีการจัดการสอบก่อนขึ้นปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมต่างๆ อีกด้วย