คณะทันตแพทย์ จัดพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร โดยประธานในพิธี นำจุดธูปเทียนมงคลบูชาเทพยดา อัญเชิญเทวดา ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง พราหมณ์ นำสวดบูชาพระรัตนตรัย ประธานในพิธี ปักธูปบริวารที่เครื่องสังเวย และโปรยข้าวตอกดอกไม้ ผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะฯ ปักธูปบริวารที่เครื่องสังเวย ประธานในพิธี ผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษานั่งพนมมือฟังพราหมณ์อ่านโองการ พราหมณ์ นำกล่าวคำบูชา คำถวาย สักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง โดยจัดขึ้น ณ ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับความเป็นมาของ “เจ้าพ่อมอดินแดง” ที่เป็นที่สักการะนั้น มีอยู่ว่าราวพุทธศตวรรษที่ 18 มีเจ้าผู้ครองนครองค์หนึ่งนามว่า “ท้าวแถนสุริยา” ทรงมีขอบขัณฑสีมาแห่งอำนาจบารมีคือ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น และอาณาเขตบริเวณใกล้เคียง พระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยศรัทธาปสาทะในบวรพุทธศาสนา และดลให้เกิดความอยู่ดีกินดีแบบธรรมาธิปไตย เหล่ามหามนตรีจึงพร้อมถวายสัญญานามว่า “ท้าวแถนสุริยาธรรมาธิราช” โดยต่อมาได้เสวยชาติภพอิ่มทิพยสุขเป็น “องค์เจ้ามอดินแดง” ในปัจจุบัน สำหรับ “ศาลาธรรมสถาน” นั้น เป็นอาคารทรงจตุรมุข ล้อมรอบด้วยระเบียงทั้งสี่ด้าน 

“ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง” ตั้งอยู่ฝั่งขวามือ ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประตูมอดินแดง) ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นอาคารทรงจัตุรมุขล้อมรอบด้วยระเบียงทั้ง 4 ด้าน กลางห้องโถงเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธปฏิมาปางมารวิชัย ซึ่งพระครูสุธรรมาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ได้ถวายพระนามว่า พระพุทธปัญญาเมตตาธรรม ถัดลงมาเป็นรูปปั้นเจ้าพ่อมอดินแดง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของนักศึกษา และบุคลากร รวมถึงประชาชนใกล้เคียงอีกด้วย

บรรยากาศพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น