ทันตะจัดอบรม “การป้องกันและระงับอัคคีภัย”

ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัย” ภายใต้โครงการ “อบรมจัดทำแผนป้องกันและแผนอพยพหนีไฟในอาคารสูง” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความชำนาญทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคุณมรกต สุบิน หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและจราจร พร้อมคณะทีมงาน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน
        รศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม ประธานในพิธี กล่าวว่า “นับเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่ได้รับเกียรติจาก ผอ.เกษม ภูธรรมะ ผู้อำนวยการป้องกันและรักษาความปลอดภัย หน.มรกต สุบิน หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและจราจร และคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรคณะเกี่ยวกับ การป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยในปัจจุบันนี้อุบัติเหตุที่เกิดจากปัญหาด้านอัคคีภัยเกิดขึ้นมีให้เห็นเป็นข่าวอยู่เป็นประจำ และเมื่อเกิดเหตุการณ์แต่ละครั้งขึ้นแล้วก็จะนำมาซึ่งการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินซึ่งบางครั้งไม่สามารถประเมินค่าเสียหายเป็นตัวเงินไม่ได้  ดังนั้นพวกเราสามารถป้องกันความเสี่ยงได้ในส่วนของการลดความเสียหายเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น โดยการซักซ้อมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ”
        การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่บุคลากรภายในคณะ ตลอดจนให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจพร้อมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย

ชมภาพบรรยากาศการอบรม