รศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2566”

54 ครั้ง

รศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2566” ณ ห้องประชุมอาคารอุทยาวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

รศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาโทจาก University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย และ ระดับปริญญาเอกจาก University of London ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า คณะทันตแพทยศาสตร์ ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งอนุกรรมการฝ่ายวิชาการของชมรมศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย และประธานชมรมวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อปีพุทธศักราช 2540 นับเป็นเวลาเกือบสามทศวรรษที่ได้อุทิศกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาให้กับการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ จนก่อให้เกิดผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ เช่น การจัดตั้งคลินิกบำบัดความเจ็บปวดในช่องปากใบหน้าในรูปแบบของการจัดการผู้ป่วยเป็นองค์รวมแบบสหวิชาชีพ ระหว่างทันตแพทย์ นักกายภาพบำบัด เภสัชกร ประสาทแพทย์ ประสาทศัลแพทย์ และจิตแพทย์ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย จัดทำโครงการ เสริมพลังอำนาจแก่ผู้ป่วย (empowerment) ที่มีปัญหาปวดเรื้อรังที่บริเวณในหน้าให้มีส่วนรวมในการดูแลตนเอง และยังมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ เป็นสถานอบรม ดูงานให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์จากทั่วทวีปเอเชีย อีกทั้งยังเคยได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2564 สาขาผู้ส่งเสริมพัฒนาทางแพทย์ สาธารณสุขดีเด่น

ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์แล้ว รศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส ยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เป็นผู้มีจริยธรรม มีศีลธรรม ตลอดจนยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ กอปรกับความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งสร้างความสุขให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งนักศึกษา บุคลากร และประชาชน

นับได้ว่า รศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณูปการยิ่งต่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส ณ โอกาสนี้