ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก ร่วมกับ หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน

หลักฐานในการสมัคร
1.ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว (Download)
2.Transcript 
3.คะแนนภาษาอังกฤษ
4.หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (Download)
5.หนังสือรับรอง จากผู้บังคับบัญชา (Download)


การส่งเอกสารการสมัคร
เมื่อกรอกรายละเอียดแล้วให้สแกนเอกสารทั้งหมดเป็น PDF
และส่ง E-mail ถึง jurese@kku.ac.th

เริ่มรับสมัคร 27 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 11 กุมภาพันธ์ 2563
สอบข้อเขียน 17 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลสอบข้อเขียน 21 กุมภาพันธ์ 2563
สอบสัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 กุมภาพันธ์ 2563

หมายเหตุเพิ่มเติม
ในการสอบข้อเขียนจะมีการสอบปฏิบัติดัดลวด ให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ในการสอบมาเองได้แก่
1. คีมดัดลวด (Heavy wire cutter)
2. คีมปากกลม (Round wire pliers)
3. คีมดัดลวด Bird beak pliers
4. คีม Jarabak Pliers
5. ปากกาเขียนแผ่นใสหรือดินสอเขียนแก้ว