คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

282 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี  2560 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์ความรู้ และการทุ่มเทกำลังกาย กำลังความคิด สติปัญญา เพื่อสร้างผลงานอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงวิชาการ จนได้รับรางวัล และการประกาศเกียรติคุณต่างๆ จากหน่วยงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ อีกทั้งเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญอันทรงคุณค่าของบุคลากรที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติต่อสังคม รวมทั้งเป็นการประกาศยกย่อง เชิดชู เสริมสร้างกำลังใจ และแทนคำขอบคุณแก่บุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวรายงานในพิธี  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีต่อผู้ที่ได้รับรางวัลด้วย โดยมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในประเภทต่างๆ แก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลจำนวน 132 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
    1.รางวัลเชิดชูเกียรติส่วนงานที่มีระบบและกลไก การบริหารจัดการหลักสูตรดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์
    2.มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลหน่วยงานภายนอกระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ ผศ.ดร.ทพ.สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ และ ศ.ดร.ทพญ.สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์
    3.มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ได้แก่ ผศ.ดร.ทพ.วราวัชร์ ขจรรัตนวณิชย์ และ ดร.ทพ.เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์
    รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “บุคลากรทุกท่านถือเป็นส่วนสำคัญที่นำพาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวข้ามการเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา การผลิตกำลังคนเพื่อกลับไปพัฒนาชุมชน มาเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เน้นการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยผสานกับความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้ผลงานวิจัยกลายเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ และได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยชั้นนำของประเทศ และภูมิภาคอาเซียน

                “ขอชื่นชมในความพยายามและความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า และขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในด้านต่างๆ ขอประกาศเกียรติคุณเพื่อยืนยันความสำเร็จของท่านที่สามารถก้าวผ่านสิ่งต่างๆจนมาถึงขั้นนี้ได้ ซึ่งผมทราบดีว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นท่านต้องใช้ความอุตสาหะ ความร่วมมือและการได้รับการสนับสนุนจากผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จและเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ท่าน ที่ได้แสดงออกถึงศักยภาพ อันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถของท่านจะส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น” รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย กล่าว “ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สั่งสมและสร้างองค์ความรู้ต่างๆ มากมาย รวมทั้งให้ความช่วยเหลือประชากรในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับการศึกษา การยกระดับคุณภาพชีวิต การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี การสร้างอาชีพและรายได้ ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้รับความไว้วางใจและความคาดหวังจากองค์กรภาครัฐ และเอกชน ประชาสังคม อีกทั้งประเทศเพื่อนบ้าน ในการที่จะสนับสนุนการดำเนินภารกิจขององค์กรต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยดีเสมอมา และส่งผลอันดีต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดขอนแก่นด้วยเช่นกัน โอกาสที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้มุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเทกำลังกาย และสติปัญญาในการร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้และผลงานต่างๆ ให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับในแวดวงวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นการประกาศถึงศักยภาพ และความเข้มแข็งทางวิชาการที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาวิชาการ และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ” นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าว การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ ถือเป็นผลสำเร็จอันสำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจ การทุ่มเทกำลังกาย กำลังความคิดและสติปัญญาของท่าน ซึ่งนับเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ และการจัดงานชื่นชมยินดี เพื่อประกาศเกียรติคุณนี้ จะเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งเป็นแรงผลักดันให้ทุกท่านขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บรรลุเป้าประสงค์ พร้อมมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป
    ทางคณะ ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านในครั้งนี้