นักศึกษาทันตแพทย์เจ๋ง คว้ารางวัล KKU MHEALTH THAILAND 2017 BOOTCAMP AND HACKATHON

275 ครั้ง

                มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัย MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโครงการ KKU mHealth Thailand 2017 Bootcamp and Hackathon ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แนวคิด  “Bringing together innovators to co-create digital solutions for health issues in Thailand” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และความร่วมมือระหว่างบุคลากรและนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กับนักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และคณะวิชาอื่นๆ ร่วมกันสร้างสรรค์แอปพลิเคชัน (Application) ในการแก้ปัญหาทางสุขภาพอันจะนำไปสู่การยกระดับสุขภาพองค์รวมที่ทันสมัยและเหมาะสมกับวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน
            ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีคณาจารย์ จำนวน 5 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 11 คน จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันการประกวดสร้างสรรค์ application ดังกล่าว ซึ่งมีกรรมการทั้งจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น MIT และ Harvard ร่วมทั้งกรรมการจากหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ตัดสิน ทั้งนี้นักศึกษาจากคณะทันนตแพทยศาสตร์ เป็นสมาชิกในทีมที่สามารถคว้ารางวัลมาได้จำนวน 2 รางวัล จากการแข่งขันครั้งนี้ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 55,000 บาท และรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท โดยทีมที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นทีมที่คิดค้น application ที่มีชื่อว่า Hospital Smart Q เป็น application เกี่ยวกับการจัดคิวในโรงพยาบาล ซึ่งทำให้ผู้ป่วยทราบเวลาที่ใช้ในการต่อคิวเพื่อเข้ารับการตรวจ สามารถวางแผนจัดการเวลาตนเองได้อย่างเหมาะสม 
              รางวัลชนะเลิศ มีรายชื่อดังนี้  นายธนภพ ณ นครพนม  คณะแพทยศาสตร์, นายเสฎฐวุฒิ โกศัลวัฒน์  คณะแพทยศาสตร์, นายอำนาจ รัตนเมือง  คณะวิทยาศาสตร์, นางสาวโชติรส เกียรติพนมแพ  คณะวิศวกรรมศาสตร์, นายประวีร์กานต์ ปิ่นประสงค์  วิทยาลัยนานาชาติ, และ นางสาวชนิสรา ธนาไชยสกุล   คณะทันตแพทยศาสตร์
               รางวัลชมเชย มีรายชื่อดังนี้  นายเกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล คณะแพทยศาสตร์, ศาสตราจารย์เจศฏา ถิ่นคำรพ คณะแพทยศาสตร์, นาย โชคชัย โชติบูรณ์  คณะแพทยศาสตร์, นายณัฐพล ตันติบัญชาชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์, นายวนราช คำหล้า คณะวิทยาศาสตร์, นายวรพนธ์ โชควัฒน์วิกุล คณะทันตแพทยศาสตร์, และ นางสาวธนิศา สัจจเดว์ คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์และบุคลากร 5 ท่าน จากคณะทันตแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ทพ.จรินทร์ ปภังกรกิจ ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก ผศ.ดร.ทพญ.สุพรรณิการ์ เรืองศรี ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก อ.ดร.ทพ.เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน อ.ทพญ.อมรรัตน์ มโนสุดประสิทธิ์ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน นายโชคชริน นาแข็งฤทธิ์ นักกายภาพบำบัด

ข่าว ครั้งแรกในอาเซียน KKU mHealth เฟ้นหายอดนวัตกรรมยกคุณภาพชีวิตคนไทย