หน่วยทะเบียนและประมวลผล

นางมาลี มีครไทย
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยทะเบียนและประมวลผล

นางสุภาภรณ์ ทองสุพรรณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวอรุณทิพย์ ลีมุงคุณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

* ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉ.2691/2560 เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น