หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน

นางสาวรุ้งทอง ข้อยุ่น
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยสนับสนุน
การเรียนการสอน

นายธีระพงศ์ เขจรพูล
พนักงานช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน

นายจำเนียร ธิตาแสง
พนักงานช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน