หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน

นางสาวรุ้งทอง ข้อยุ่น
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยสนับสนุน
การเรียนการสอน

นายชฎายุภัค เพิ่มขึ้น
นักวิชาการช่างทันตกรรมปฏิบัติการ

นายประทีป ปล้องยาง
พนักงานช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน

นายธีระพงศ์ เขจรพูล
พนักงานช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน

นายสหรัฐ สิงห์น้ำเที่ยง
พนักงานผลิตทดลอง

นายจำเนียร ธิตาแสง
พนักงานช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน