หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

นายชัยวุฒิ ฆารสินธุ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

นายธงชัย การจุนสี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ