หน่วยประกันคุณภาพ

นางสมพิศ นามเปือย
นักวิชาการแผนและสารสนเทศชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ

นายปริญญา รสร่าง
นักวิชาการแผนและสารสนเทศ
ปฏิบัติการ

แบบประเมินการให้บริการวิชาการแก่สังคม

แบบประเมินโครงการกิจกรรม

เอกสารหลักฐาน SAR 2557