หน่วยสนับสนุนสาขาวิชา

นางยุวดี ศรีศิริ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยสนับสนุนสาขาวิชา

นางสมร แสงชัย
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

นางยมนา วงศ์นาค
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

นางสาวโดมสุดา โปร่งมณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจุรีรัตน์ สีทา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววิริญศรา ไกยวงษ์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวภาวิตา อ่อนสุด
พนักงานธุรการ