งานอำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวพรพัชรนันท์
วงศ์อินทร์อยู่
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
หัวหน้างาน
อำนวยการโรงพยาบาล

หน่วยเวชระเบียน

นางฐิตารีย์ สอนจันดา
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยเวชระเบียน

นางสาวอรุณรัตน์ ชำนาญกิจ
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน

นายจักรวุธ ศรีพิมพ์มาตย์
นักวิชาการเวชสถิติ
ปฏิบัติการ

นายสุระศักดิ์ จำปาเกตุ
พนักงานเวชสถิติ

นายวสันต์ ธรรมขันธ์
พนักงานเวชสถิติ

หน่วยบริหารงานทั่วไป

นางศุกร์สวัสดิ์ แสนประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วย
ธุรการและสารบรรณ

นางสาวทิพวัลย์ ยงฤทธิ์ปกรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

ทัศธร ดอนสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยสังคมสงเคราะห์และประสานสิทธิ์ผู้ป่วย

นางสาวณัฐริกา กองทอง
นักสังคมสงเคราะห์
ปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยสังคมสงเคราะห์

หน่วยอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นายสุขณิชพล ค้ำชู
นักอาชีวอนามัย
ปฏิบัติการ