งานอำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวกนกวรรณ
วงศ์อินทร์อยู่
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
หัวหน้างานอำนวยการโรงพยาบาล

หน่วยธุรการและสารบรรณ

นางสาวกนกวรรณ
วงศ์อินทร์อยู่
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
หัวหน้างานอำนวยการโรงพยาบาล

ทัศธร ดอนสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยเวชระเบียน

นางฐิตารีย์ สอนจันดา
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยเวชระเบียน

นางสุภัสสรา พลซักซ้าย
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ชำนาญงาน

นางสาวอรุณรัตน์
ชำนาญกิจ
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน

นายจักรวุธ ศรีพิมพ์มาตย์
นักวิชาการสถิติ
ปฏิบัติการ

นายสุระศักดิ์ จำปาเกตุ
พนักงานเวชสถิติ

นายวสันต์ ธรรมขันธ์
พนักงานเวชสถิติ

หน่วยสังคมสงเคราะห์และประสานสิทธิ์ผู้ป่วย

นางสาวณัฐริกา กองทอง
นักสังคมสงเคราะห์
ปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วย

นางชมพูนุท โพคะรัตน์ศิริ
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ชำนาญงาน