บุคลากรสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ผศ.ทพญ.อังคณา คลังทอง
หัวหน้าสาขาวิชา

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ส.บ. (บริหารโรงพยาบาล), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 • อ.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), ทันตแพทยสภา

Publication

ศ.ดร.ทพญ.ศจี สัตยุตม์

 • ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.ขอนแก่น
 • Ph.D. (Oral and Maxillofacial Surgery), University of London, UK

Publication | Research Interest

ผศ.ทพ.ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง (ระบาดวิทยาคลินิก), ม.สงขลานครินทร์
 • ว.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), ทันตแพทยสภา

Publication

ผศ.ทพญ.ภัทรมน รัตนาพันธุ์

 • ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อ.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), ทันตแพทยสภา

Publication | Research Interest

ผศ.ทพญ.สุภาพร คงสมบูรณ์

 • ท.บ., ม.เชียงใหม่
 • ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), ม.มหิดล
 • ว.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), ทันตแพทยสภา

Publication | Research Interest

รศ.ทพญ.เสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล

 • ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.มหิดล
 • วท.ม. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), ม.สงขลานครินทร์
 • อ.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), ทันตแพทยสภา

Publication | Research Interest

ผศ.ดร.นพ.ทพ.สุทิน จินาพรธรรม

 • ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น
 • พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.ขอนแก่น
 • Dr.med., Facharzt für Mund-, Kiefer-, und Gesichtschirurgie (Diplomate German Board of Oral and Maxillofacial Surgery), Germany
 • อ.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), ทันตแพทยสภา

Publication | Research Interest

อ.นพ.ทพ.นิพนธ์ คล้ายอ่อน

 • ท.บ., ม.สงขลานครินทร์
 • พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น
 • ส.บ. (บริหารสาธารณสุข), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 • นศ.บ., ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 • ว.ท. (สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), ทันตแพทยสภา

Publication | Research Interest

อ.นพ.ทพ.ธีรัตต์ เจิ่งประภากร

 • ท.บ., ม.มหิดล
 • พ.บ., ม.ขอนแก่น
 • M.D.S. (Oral and Maxillofacial Surgery), Dalian Medical University, China PR
 • ฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเชียล ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.

Publication

อ.นพ.ทพ.อมรเทพ มั่งมี

 • ท.บ., ม.มหิดล
 • พ.บ., ม.ขอนแก่น
 • วุฒิปริญญาโท ณ Carl Guatav Carus University, Germany
 • วุฒิปริญญาโท สาขา Implantology and Dental Surgery จาก International Medical College University of Dvisburg-Essen ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 • ฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเชียล ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.

Publication

อ.ทพญ.เพ็ญศิริ แสนทวีสุข

 • ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.ขอนแก่น
 • M.D.S. (Oral and Maxillofacial Surgery), Guanghua School of Stomatology, Sun Yat-Sen University, China PR
 • Certificate of Advanced Education of General Dentistry Residency Program (AEGD) at University of Texas Health Science Center at Houston (UTHealth), United States
 • Certificate of Advanced Education Program in Dental Informatics at University of Texas Health Science Center at Houston (UTHealth), United States
 • Certificate of Oral and Maxillofacial Surgery Fellowship Program at University of Texas Health Science Center at Houston (UTHealth), United States
 • Certificate of Advanced Education of General Dentistry Fellowship Program at University of Texas Health Science Center at Houston (UTHealth), United States
 • กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ Guanghua School of Stomatology, Sun Yat-Sen University, China PRCertificate of Advanced Education Program in Dental Informatics at University of Texas Health Science Center at Houston (UTHealth), United Statesท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.ขอนแก่น

Publication