แขนงวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก

แขนงวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก เดิมชื่อ ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยภายในภาควิชาฯ ประกอบด้วยสาขาย่อย 3 สาขา ดังนี้

 1. เวชศาสตร์ช่องปาก (Oral Medicine)
 2. รังสีวิทยาช่องปาก กระดูกขากรรไกร และใบหน้า (Oral and Maxillofacial Radiology)
 3. พยาธิวิทยาช่องปาก (Oral Pathology)

แต่เดิมทั้ง 3 สาขาวิชาได้ถูกรวมอยู่ในภาควิชาพยาธิศัลยวิทยาช่องปาก เนื่องจากเมื่อแรกเริ่มก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น หลักสูตรของคณะเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(ทันตกรรม) ซึ่งมีระยะเวลาของหลักสูตรเป็น 4 ปี ดังนั้น เนื้อหาและรายละเอียดของบางสาขาวิชาจะถูกตัดทอนออกเพื่อให้เหมาะสมกับหน่วยกิต ต่อมา คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีการเปลี่ยนหลักสูตรเป็นทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปีต่อเนื่อง จึงทำให้ต้องเพิ่มเนื้อหาและหน่วยกิตของแต่ละสาขาวิชาให้มากขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับหลักสูตรและมาตรฐานของการผลิตทันตแพทย์ใน พ.ศ. 2561 ได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เปลี่ยนจากภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปากเป็นแขนงวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก สังกัดสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ช่องปาก ปัจจุบันแขนงวิชาฯ มีอาจารย์ทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งมี รศ.ทพญ.เพ็ญศรี โพธิภักดี เป็นหัวหน้าแขนงวิชาฯ

ความก้าวหน้า-ความภาคภูมิใจ

ร่วมก่อตั้งกลุ่มวิจัย 2 กลุ่ม ได้แก่

 1. กลุ่มวิจัยไบโอฟิล์ม (Biofilm Research Group) โดยมี ศ.ดร.ทพญ. สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ เป็นหัวหน้ากลุ่ม
 2. กลุ่มวิจัยโรคอักเสบเรื้อรังของช่องปากและโรคทางระบบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก (Research group of chronic inflammatory oral diseases and systemic diseases associated with oral health) โดยมี รศ.ทพ.ดร. พลธรรม ไชยฤทธิ์ (ถึงแก่กรรม) เป็นหัวหน้าผู้ริเริ่มกลุ่มวิจัยฯ คนแรก และปัจจุบันมี ผศ.ดร.ทพญ.ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์ เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย

นวัตกรรม-ตำรา

 1. นวัตกรรมเจลข่อยสำหรับใส่ในร่องลึกปริทันต์
  เจ้าของผลงาน : ศ.ดร.ทพญ. สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์
 2. นวัตกรรมแช่ฟันเทียมหรือเพลทในรูปแบบสารละลายเข้มข้นของนํ้ามันตะไคร้
  เจ้าของผลงาน : ศ.ดร.ทพญ. สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์
 3. นวัตกรรมเจลรักษาแผลในช่องปากจากแอนโทไซยานิน (Anthocyanin)
  เจ้าของผลงาน : ศ.ดร.ทพ. ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง
 4. นวัตกรรมการวินิจฉัยรอยผุของฟันโดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม
  เจ้าของผลงาน : ศ.ดร.ทพญ. สุวดี โฆษิตบวรชัย
 5. ตำรา พยาธิวิทยาช่องปาก
  ผู้แต่ง : ศ.ดร.ทพญ. สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์
 6. ตำรา ไบโอฟิล์มกับการก่อโรคในมนุษย์
  ผู้แต่ง : ศ.ดร.ทพญ. สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์
 7. การถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม จากพื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ในคลินิก
  ผู้แต่ง : ศ.ดร.ทพญ. สุวดี โฆษิตบวรชัย
 8. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของฟัน 1: องค์ประกอบของฟัน
  ผู้แต่ง : ศ.ดร.ทพ. ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง
 9. พื้นฐานในโฟโตไดนามิกบำบัด (Basic in Photodynamic Therapy)
  ผู้แต่ง : ศ.ดร.ทพ. ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง