แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน

แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน ได้ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 โดยมี รศ.ทพญ.นิธิภาวี ศรีสุข เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเป็นท่านแรก และใน พ.ศ. 2528 สาขาวิชาฯ ได้ร่วมก่อตั้ง คลินิกผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของกะโหลกศีรษะและใบหน้า โดยร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทันตกรรมจัดฟัน ผลิตผู้เชี่ยวชาญระดับบัณฑิตปริญญาโท สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ให้สามารถปฏิบัติงานในการรักษาผู้ป่วยที่มีการสบฟันที่ผิดปกติชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้บัณฑิตสามารถศึกษา วิจัยและค้นคว้าทางด้านทันตกรรมจัดฟัน ส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ สามารถทำการวิจัยในหน่วยงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้และผลของการศึกษาวิจัยทางด้านนี้สามารถนำไปประยุกต์เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟันได้ ปัจจุบันแขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน มีอาจารย์ทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยมี ผศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก เป็นหัวหน้าแขนงวิชาฯ และหัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน

ความก้าวหน้า-ความภาคภูมิใจ

 1. การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ร่วมกับศูนย์ตะวันฉาย ซึ่งเป็นศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานการดูแลเฉพาะโรคปากแหว่งเพดานโหว่ จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) เป็นที่แรกในประเทศ
 2. การเปิดหลักสูตรปริญญาโท วุฒิบัตร และ ปริญญาเอก และเปิดหลักสูตรโครงการอบรมระยะสั้น 6 เดือน ด้านทันตกรรมจัดฟันสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นหลักสูตรแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Smile Train
 3. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อไปดูงานและศึกษาต่อเนื่องในโครงการร่วมมือระหว่าง Boston University, USA กับแขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นวัตกรรม-ตำรา

 1. นวัตกรรมเครื่องมือปรับแต่งจมูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และเครื่องมือยึดถ่างขยายกระดูกขากรรไกรบนสำหรับ
  ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
 2. Textbook of Orthodontics
  ผู้แต่ง : รศ.ทพ.มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์
 3. หลักยึดในการรักษาทันตกรรมจัดฟัน
  ผู้แต่ง : ผศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก

เอกสารประชามสัมพันธ์

การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดทัน ร่วม กับ หลักสูตรการ
ฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ประจำปีการศึกษา 2563