กลุ่มวิจัยเลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์ (Lasers in Dentistry Research Group: LDRG)

ด้วยวิทยาการเลเซอร์เป็นที่นิยมสําหรับวงการทันตแพทยศาสตร์ ในทุกสาขาการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์จึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้รับความสนใจในระดับนานาชาติ ดังจะเห็นได้จากการจัดตั้งองค์กรระดับสากล เช่น World Federation for Laser Dentistry (WFLD) และ American Society of Lasers in Medicine and Surgery (ASLMS) ซึ่งมีการประชุมวิชาการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าของวิทยาการดังกล่าวผ่านการนําเสนอผลงาน วิจัย ทั้งยังส่งเสริมการจัดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและหลักสูตรร่วมในระดับหลังปริญญาที่ได้รับมาตรฐานระหว่างประเทศสมาชิกสําหรับพัฒนาการของเลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันที่มีบุคลากรซึ่งสําเร็จการศึกษาเลเซอร์วิทยาทางศัลยศาสตร์ช่องปาก และทันตกรรม กอปรกับมีบุคลากรที่สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ และหน์วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยขอนแกืน ซึ่งมีความรู้ความสามารถสนใจศึกษาเรียนรู้ และพัฒนางานเลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์ จึงได้เริ่มการจัดการศึกษาต่อเนื่องเลเซอร์ทางทันตกรรม และรายวิชาเลือกเลเซอร์ทางทันตกรรมสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2544 เป็นแห่งแรกในประเทศไทยนอกจากนี้ยัง มีงานวิจัยและพัฒนาวิทยาการเลเซอร์ทางทันตแพทยศาสตร์อย่างต่อเนื่อง มีการนําเสนอผลงานของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีในวิทยาสารทางวิชาการและงาน ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้เป็นองค์กรหลักผู้ก่อตั้งชมรมเลเซอร์ทางทันตกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้เครือข่าย World Federation for Laser Dentistry ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 และมีอาจารย์ในสังกัดได้รับเลือกจากประเทศสมาชิกให้ดํารงตําแหน่ง เลขานุการของ World Federation for Laser Dentistry: Asian Pacific Division ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบันด้วย ความพร้อม ด้านทรัพยากรบุคคล และเครือข่ายทางวิชาการดังกล่าว จึงมีการจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทางเลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมการใช้เลเซอร์สําหรับงานทันตกรรมสาขาต่างๆ เผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าวในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้บริการทางวิชาการ จัดการศึกษาต่อเนื่องเกี่ยวกับการใช้เลเซอร์ทางทันตกรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง ทุกระดับในประเทศไทย และเป็นเครือข่ายเลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์ขององค์กรระดับสากล ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการตามแผนงาน 3 ปี เพื่อพัฒนาการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางเลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์เป็นแห่งแรกในประเทศไทย อันจักก่อให้เกิดประโยชน์ในการต่อยอดการรวมกลุ่มทางวิชาการและวิจัยแบบสหวิทยาของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในศาสตร์สากลที่ไม่เคยมีการจัดตั้งมาก่อนในประเทศไทย เป็นส่วนช่วยส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป