ตารางเวรคลินิกพิเศษ

หมายเหตุ

 • คลิกที่ เพื่อดูรายชื่อทันตแพทย์
 • เวลาให้บริการ เช้า 09.00-12.00 , บ่าย 13.00-16.00 , เย็น 17.00-20.00
 • ทันตกรรมทั่วไป ให้บริการทุกวันและทุกช่วงเวลา
วัน เวลา ตรวจ เด็ก รักษาเหงือก ถอนฟัน อุดฟัน รักษาราก ใส่ฟัน จัดฟัน
จันทร์ เช้า

 • ทพญ.จุติพร

 • ทพ.ภาณุพงษ์

 • ทพ.อิสรวัสส์
 • ทพญ.ศศิวันต์
 • ทพญ.ธิดารัตน์
บ่าย

 • ทพญ.จันทร์ธิดา

 • ทพ.อิสรวัสส์
 • ทพญ.ศศิวันต์
 • ทพ.พิธิวัต
 • ทพญ.วิชาญา
เย็น

 • ทพ.ธีระศักดิ์

 • ทพญ.อรอุมา
 • ทพญ.ศรัญญา

 • ทพญ.แสงโสม
 • ทพญ.วีณา
 • ทพญ.กมลชนก ต.

 • ทพญ.สุปรียา

 • ทพญ.ปุณยาพร
 • ทพญ.จันทร์ธิดา
 • ทพญ.พรรณทิพา
 • ทพญ.ภคธิดา
 • ทพ.ธิติสรรค์

 • ทพ.ชยวรรธก์
 • ทพ.ภาณุพงษ์

 • ทพ.อรรถสิทธิ์
 • ทพ.กฤษณ์
 • ทพ.พิธิวัต
อังคาร เช้า

 • ทพญ.ดุษฏี

 • ทพ.ณัฐพงษ์

 • ทพ.อิสรวัสส์

 • ทพญ.ณัฐวีร์
บ่าย

 • ทพ.ศุภวิชญ์

 • ทพญ.ปิ่นพนา

 • ทพ.ชยวรรธก์

 • ทพ.อิสรวัสส์
 • ทพญ.วิชาญา
เย็น

 • ทพ.ฑีฆายุ

 • ทพญ.นุสรา

 • ทพญ.วราภรณ์
 • ทพญ.ธนัญญา

 • ทพญ.อังคณา
 • ทพญ.ศจี
 • ทพ.นิพนธ์

 • ทพญ.ปุณยาพร
 • ทพญ.จันทร์ธิดา
 • ทพญ.พรรณทิพา

 • ทพญ.ชญาดา
 • ทพ.กฤษณ์
 • ทพญ.วิชาญา
 • ทพ.ศตวรรษ

 • ทพญ.ริษนันท์
 • ทพญ.ณัฐวีร์
พุธ เช้า

 • ทพ.นิพนธ์

 • ทพ.อิสรวัสส์
 • ทพญ.วิชาญา
 • ทพ.ธนพล
เย็น

 • ทพญ.สุวดี

 • ทพญ.นุสรา
 • ทพญ.ศรัญญา

 • ทพญ.แสงโสม
 • ทพ.ธนภัทร
 • ทพญ.จารุพร

 • ทพญ.สุภาพร
 • ทพญ.อังคณา

 • ทพญ.อังสนา
 • ทพ.ชยวรรธก์
 • ทพ.ภาณุพงษ์

 • ทพญ.ดาราพร
 • ทพญ.ธิดารัตน์
 • ทพญ.ตุลารัตน์
 • ทพ.อรรถสิทธิ์
 • ทพญ.วิชาญา

 • ทพญ.ริษนันท์
 • ทพญ.สิรญาตา
พฤหัสบดี เช้า

 • ทพญ.สุปรียา

 • ทพญ.ปุณยาพร
 • ทพญ.พรรณทิพา

 • ทพ.อิสรวัสส์
 • ทพญ.วิชาญา

 • ทพญ.ธนพร
บ่าย

 • ทพญ.กุลวรา
 • ทพ.ธิติสรรค์

 • ทพ.อิสรวัสส์

 • ทพญ.ณัฐวีร์
เย็น

 • ทพญ.สุวดี

 • ทพญ.นุสรา

 • ทพญ.ธนัญญา

 • ทพญ.เสาวลักษณ์
 • ทพญ.อังคณา

 • ทพญ.ปุณยาพร
 • ทพญ.จันทร์ธิดา
 • ทพญ.พรรณทิพา
 • ทพ.ธิติสรรค์

 • ทพ.ภาณุพงษ์

 • ทพญ.ดาราพร
 • ทพ.อิสรวัสส์
 • ทพ.ธนพล

 • ทพญ.สุภา
 • ทพญ.สิรญาตา
ศุกร์ เช้า

 • ทพ.ภาณุพงษ์

 • ทพ.อิสรวัสส์
 • ทพญ.ศศิวันต์
 • ทพ.ธีรพันธ์
 • ทพ.วัชรินทร์
บ่าย

 • ทพ.อิสรวัสส์
 • ทพญ.ศศิวันต์
 • ทพ.ธีรพันธ์
 • ทพ.กฤษณ์
เย็น

 • ทพ.ฑีฆายุ

 • ทพญ.พรทิพย์
 • ทพญ.นุสรา

 • ทพญ.สุรดา
 • ทพญ.จารุพร
 • ทพญ.จุฑาทิพย์

 • ทพ.นิพนธ์

 • ทพญ.ปุณยาพร

 • ทพญ.อังสนา
 • ทพญ.อุทัยวรรณ
 • ทพ.ภาณุพงษ์

 • ทพ.ไชยวุฒิ
 • ทพ.ธีรพันธ์
 • ทพญ.สุพิชญา
เสาร์ เช้า

 • ทพญ.อาริยา

 • ทพญ.อรอุมา
 • ทพญ.เพ็ญศรี

 • ทพญ.วราภรณ์
 • ทพญ.แสงโสม
 • ทพญ.สุรดา
 • ทพญ.อลิสา
 • ทพญ.กัณฐิกา

 • ทพญ.เสาวลักษณ์
 • ทพญ.สุปรียา

 • ทพญ.ปุณยาพร
 • ทพญ.ภคธิดา

 • ทพ.ชยวรรธก์

 • ทพญ.ธิดารัตน์
 • ทพ.ธีรพันธ์
 • ทพญ.ศศิวันต์
 • ทพ.อิสรวัสส์
 • ทพ.ธนพล
บ่าย

 • ทพญ.อาริยา

 • ทพญ.อรอุมา
 • ทพญ.เพ็ญศรี

 • ทพญ.วราภรณ์
 • ทพญ.แสงโสม
 • ทพญ.สุรดา
 • ทพญ.อลิสา
 • ทพญ.กัณฐิกา

 • ทพญ.สุปรียา

 • ทพญ.ปุณยาพร
 • ทพญ.ภคธิดา

 • ทพ.ชยวรรธก์
 • ทพญ.นิภาเพ็ญ

 • ทพ.ธีรพันธ์
 • ทพญ.ศศิวันต์
 • ทพ.อิสรวัสส์
 • ทพ.ธนพล
อาทิตย์ เช้า

 • ทพญ.อาริยา

 • ทพญ.อรอุมา
 • ทพญ.ศรัญญา

 • ทพ.ธนภัทร
 • ทพญ.ธนัญญา
 • ทพญ.อลิสา
 • ทพญ.วีณา

 • ทพญ.อังคณา

 • ทพญ.อุทัยวรรณ
 • ทพ.ชยวรรธก์
 • ทพญ.นิภาเพ็ญ

 • ทพญ.ศศิวันต์
 • ทพ.ธีรพันธ์
 • ทพญ.ตุลารัตน์
 • ทพญ.รุจนา
 • ทพ.อรรถสิทธิ์
 • ทพญ.วิชาญา

 • ทพญ.สุภา
บ่าย

 • ทพญ.สุวิมล

 • ทพญ.วราภรณ์
 • ทพ.ธนภัทร
 • ทพญ.ธนัญญา
 • ทพญ.อลิสา
 • ทพญ.วีณา

 • ทพญ.อังคณา

 • ทพ.ธิติสรรค์

 • ทพ.ชยวรรธก์
 • ทพญ.นิภาเพ็ญ

 • ทพญ.ศศิวันต์
 • ทพ.ธีรพันธ์
 • ทพญ.ตุลารัตน์
 • ทพญ.วาระดิถี
 • ทพ.อรรถสิทธิ์
 • ทพญ.วิชาญา

 • ทพญ.สุภา