อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

• ศ.ดร.สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์
• ศ.ดร.ศจี สัตยุตม์
• รศ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์
• รศ.ดร.จรินทร์ ปภังกรกิจ
• รศ.ดร.เข็มพร กิจสหวงศ์
• รศ.ดร.นิวัตร จันทร์เทวี
• รศ.ดร.ดาราพร แซ่ลี้
• รศ.ดร.ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง
• รศ.ดร.ดุษฎี หอมดี
• รศ.ดร.พูนศักดิ์ ภิเศก
• ผศ.ดร.รัชฎา ฉายจิต
• ผศ.ดร.ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์
• ผศ.ดร.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
• ผศ.ดร.สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์
• ผศ.ดร.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส
• ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์
• ผศ.ดร.ภิภพ สุทธิประภาภรณ์
• ดร.ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล
• ดร.ศุภวิชญ์ หมอกมืด
• อ. พุทธธิดา วังศรีมงคล

• ศ.ดร. สุวดี โฆษิตบวรชัย
• ศ.ดร. ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล
• รศ.ดร.ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง
• รศ.ดร. สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์
• รศ.เสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล
• ผศ.สุภาพร คงสมบูรณ์
• ดร.สุทิน จินาพรธรรม

• รศ.ดร.นิวัตร จันทร์เทวี
• รศ.ดร.ดาราพร แซ่ลี้
• ผศ.ดร.ธิดารัตน์ อังวราวงศ์
• ผศ.ดร.สุคนธ์ทิพย์ อาวัชนาการ

• รศ.ดร.ทัศนีย์ วังศรีมงคล
• รศ.ดร.มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์
• รศ.ดร.พูนศักดิ์ ภิเศก
• ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์
• ผศ.ดร.ภิภพ สุทธิประภาภรณ์
• อ. อมรรัตน์ มโนสุดประสิทธิ์
• อ.ดร. พุทธธิดา วังศรีมงคล

• รศ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์
• ผศ.ดร.อังสนา ใจแน่น
• ผศ.ดร.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
• ผศ.ดร.รัชฎา ฉายจิต
• ผศ.ดร.จันทร์ธิดา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

• ศ.ดร.สุวดี โฆษิตบวรชัย
• ศ.ดร.สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์
• รศ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์
• รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ
• รศ.ดร.เข็มพร กิจสหวงศ์
• รศ.ดร.ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง
• รศ.ดร.ปัทมา ชัยเลิศวนิชกุล
• รศ.ดร.อาภา จันทร์เทวี
• รศ.ดร.จรินทร์ ปภังกรกิจ
• รศ.ดร.แสงโสม ประจะเนย์
• รศ.ดร.ดุษฎี หอมดี
• รศ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม
• รศ.วิลาวัลย์ วีระอาชากุล
• รศ.อรอุมา อังวราวงศ์
• ผศ.ดร.ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์
• ผศ.ดร.ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร
• ผศ.ดร.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
• ผศ.ดร.รัชฎา ฉายจิต
• ผศ.ดร.อังสนา ใจแน่น
• ผศ.กรกมล สุขจิตร
• ผศ.ดร.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส
• ผศ.ดร.สุพรรณิการ์ เรืองศรี
• ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ กันตรง
• ผศ.ดร.สุชาติ วงศ์ขันตี
• ดร.ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล
• ดร.ศุภวิชญ์ หมอกมืด