ระเบียบ/หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์ม เกี่ยวกับการทำหลักสูตร

ขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552

ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติหลักสูตร-2563-V1

ระเบียบ-ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

….อยู่ระหว่างดำเนินการ….

แบบฟอร์ม

[WORD] [PDF] • แบบฟอร์มเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
[WORD] [PDF] • แบบฟอร์ม มคอ. 2