แบบฟอร์ม

หลักสูตรปริญญาเอก/ปริญญาโท/
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง


แบบฟอร์มบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แบบฟอร์มขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ Appointment of the Proposal Committee THESIS/DISSERTATION

แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
Appointment of the Defense Committee THESIS/DISSERTATION


• ( PDF / WORD ) แบบฟอร์มขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตศึกษา (Funding Request Form for Graduate Student)

• ( PDF / WORD ) คำร้องขอลงทะเบียนช้าเป็นกรณีพิเศษ

• ( PDF / WORD ) แบบฟอร์มตรวจสอบหนี้สินคณะทันตแพทยศาสตร์
(Clearance Form and Debt Checking for Graduate Student, Faculty of Dentistry)

• ( PDF / WORD ) แบบประเมินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ( Proposal Evaluation form )

แบบเสนอข้อคิดเห็น/ข้อแนะนำ/ข้อร้องเรียน ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
เพื่อวุฒิบัตรฯ


• ( PDF / WORD ) แบบฟอร์มขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

แบบฟอร์มการทำงานวิจัย หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
(ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย)

แบบฟอร์มขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
Appointment of the Proposal Committee THESIS

แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
Appointment of the Defense Committee THESIS


• ( PDF / WORD ) แบบฟอร์มขอขยายเวลาศึกษาต่อ/ขอกลับเข้าปฏิบัติราชการ “สำหรับหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านฯ

• ( PDF / WORD ) แบบฟอร์มขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตศึกษา (Funding Request Form for Graduate Student)

• ( PDF / WORD ) คำร้องขอลงทะเบียนช้าเป็นกรณีพิเศษ

• ( PDF / WORD ) แบบฟอร์มตรวจสอบหนี้สินคณะทันตแพทยศาสตร์
Clearance Form and Debt Checking for Graduate Student, Faculty of Dentistry

แบบเสนอข้อคิดเห็น/ข้อแนะนำ/ข้อร้องเรียน ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา