หน่วยซ่อมบำรุง

นายชาญวิทย์ อันสนธ์
วิศวกรปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

นายภิญโญ นามพรมมา
พนักงานช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน

นายปิยะ โม้หอชัย
พนักงานช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน

นายพลรัตน์ สิงห์เหิน
พนักงานช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน

นายรจนาท ทองยศ
ช่างฝีมือทั่วไป

นางสัมฤทธิ์ นันดี
พนักงานวิทยาศาสตร์
ชำนาญงาน

นายกัมปนาท บุญมีวิเศษ
ช่างไฟฟ้า

นายสุรสิทธิ์ ชัยสอน
พนักงานช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน