หน่วยซ่อมบำรุง

นายชาญวิทย์ อันสนธ์
วิศวกรปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

นายศุภฤกษ์ ตีเมืองซ้าย
พนักงานช่างเทคนิค
ชำนาญงานพิเศษ

นายภิญโญ นามพรมมา
พนักงานช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน

นายปิยะ โม้หอชัย
พนักงานช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน

นายพลรัตน์ สิงห์เหิน
พนักงานช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน

นายรจนาท ทองยศ
ช่างฝีมือทั่วไป

นางสัมฤทธิ์ นันดี
พนักงานวิทยาศาสตร์
ชำนาญงาน

นายกัมปนาท บุญมีวิเศษ
ช่างไฟฟ้า