หน่วยบัณฑิตศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง

นางขวัญทิมา อัจฉริยาการุณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยบัณฑิตศึกษา
และการศึกษาต่อเนื่อง

E-mail: akwant@kku.ac.th
Tel: 45208

นางสาวนวรัตน์ ชนะบัว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
E-mail: nawach@kku.ac.th
Tel: 45023

นางสาวสรัลภัทร ยิ่งยืน
พนักงานธุรการ
E-mail: saruyi@kku.ac.th
Tel: 45123

นางสาวณัฏฐณิชา พลยางนอก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: nattapo@kku.ac.th
Tel: 45108