หน่วยบัณฑิตศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง

นางขวัญทิมา
อัจฉริยาการุณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยบัณฑิตศึกษา
และการศึกษาต่อเนื่อง
E-mail: akwant@kku.ac.th
Tel: 45108

นางสาวนวรัตน์ ชนะบัว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
E-mail: nawach@kku.ac.th
Tel: 45102

นางสาวสรัลภัทร ยิ่งยืน
พนักงานธุรการ
E-mail: saruyi@kku.ac.th
Tel: 45108

นางสาวณัฏฐณิชา
พลยางนอก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: nattapo@kku.ac.th
Tel: 45108

นางสาววรินทิพญ์
ศรีสุพัฒน์
นักวิชาการศึกษา
E-mail: preesri@kku.ac.th
Tel: 45108

เกี่ยวกับนักศึกษาหลังปริญญา/หลักสูตร

Facebook หน่วยบัณฑิตศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง